Hotărârea nr. 333 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire birouri şi spaţii comerciale pentru închiriere în Municipiul Turda, str. Clujului nr. 81

Hotărârea nr. 333 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire birouri şi spaţii comerciale pentru închiriere în Municipiul Turda, str. Clujului nr. 81

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire birouri şi spaţii comerciale pentru închiriere în Municipiul Turda, str. Clujului nr. 81, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian
Având în vedere raportul de specialitate al S.U.A.T.C. nr. 8357/119/U/ din 12.06.2018, ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4. lit. d, lit. e, alin. 5. lit. c, al art. 45 alin. 1, alin. 2. lit. e şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire birouri şi spaţii comerciale pentru închiriere în Municipiul Turda, str. Clujului nr. 81, în baza Avizului Arhitectului Şef de pe lângă Comisia Tehnică de Urbanism nr. 10/06.06.2018 şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr. 8357/119/M/23.10.2018, anexate ca părţi componente prezentei, cu următorii indici teritoriali urbanistici: P.O.T.=30,87%; C.U.T.=0,400; H=P+1 niveluri, spaţii verzi min. 5% şi cu condiţia amenajării a minimum 6 parcări de autoturisme în incinţă.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Arhitectului Şef, Serviciului Urbanism , Amenajarea Teritoriului si Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20

 

 

X