Hotărârea nr. 334 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35

Hotărârea nr. 334 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda,
Având în vedere raportul de specialitate al S.U.A.T.C. nr. 20902/353 din 18.10.2018, ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4. lit. d, lit. e, alin. 5. lit. c, al art. 45 alin. 1, alin. 2. lit. e şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35, în baza Avizului Arhitectului Şef / C.T.A.T.U. nr. 25/10.10.2018 şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr. 20902/353/M din 23.10.2018, cu următorii indici urbanistici propuşi în P.U.D. supus aprobării: P.O.T.=42,87%; C.U.T.=0,5; regim de înălţime maxim P+1 cu H.max.=12 m la hală, spaţii verzi 5,0%, restul terenului constă în platforme de circulaţii, parcaje, utilităţi exterioare, curte de serviciu.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Arhitectului Şef, Serviciului Urbanism , Amenajarea Teritoriului si Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20

 

 

X