Hotărârea nr. 335 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire centru logistic și amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte și introducerea în teritoriu intravilan în suprafață de 10000 mp

Hotărârea nr. 335 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire centru logistic și amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte și introducerea în teritoriu intravilan în suprafață de 10000 mp

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.10.2018;
Luând în dezbatere Proiectul de Hotarare privind privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire centru logistic și amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte și introducerea în teritoriu intravilan în suprafață de 10000 mp, elaborat din iniţiativa primarului
În baza Avizului de Oportunitate emis de Primăria Turda nr.4/7.07.2017. reactualizat cu nr.10/14.08.2018;
Având în vedere Raportul S.U.A.T.C. nr.15995/267/U din 20.09.2018.;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul art.36 alin.1, alin.4. lit.d)-e), alin.5. lit.c) şi al art.45 alin.1., alin.2.lit.e) şi al.6. din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent – Construire centru logistic și amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte și introducerea în teritoriu intravilan în suprafață de 10000 mp în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu accesibilitate prin str.Frăgăriște, în baza Avizului de Oportunitate nr.4/7.07.2017. reactualizat cu nr.10/14.08.2018., a Avizului Arhitectului Şef/C.T.A.T.U.nr.21/20.09.2018. şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr.15995/267/M/20.09.2018. cu următorii indici urbanistici: regim de înălțime maxim 3 niveluri(S/D+1+M/E sau P+2 sau P+1+M); POTmax.= 30%; CUTmax=0,7, cu condiția obținerii avizului Agenției Bazinale a Apelor Mureș.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Primarului municipiului Turda, direcțiilor și serviciilor din Primăria Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20

 

 

X