Hotărârea nr. 337 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –Schimbare zonă unități agricole în zonă industrială, agro-industrială, depozitare și funcțiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces comandat din str.Câmpei sau indirect din UAT Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor

Hotărârea nr. 337 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –Schimbare zonă unități agricole în zonă industrială, agro-industrială, depozitare și funcțiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces comandat din str.Câmpei sau indirect din UAT Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.10.2018;
Luând în dezbatere Proiectul de Hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent –Schimbare zonă unități agricole în zonă industrială, agro-industrială, depozitare și funcțiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces comandat din str.Câmpei sau indirect din UAT Câmpia Turzii ,str.Laminoriștilor, elaborat din
Conform Avizului de oportunitate nr.6 din 8.12.2017.;
Având în vedere Raportul S.U.A.T.C. nr.10675/166/U din 12.06.2018.;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul art.36 alin.1, alin.4. lit.d)-e), alin.5. lit.c) şi al art.45 alin.1., alin.2.lit.e) şi alin.6. din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent –Schimbare zonă unități agricole în zonă industrială, agro-industrială, depozitare și funcțiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces comandat din str.Câmpei sau indirect din UAT Câmpia Turzii str.Laminoriștilor, în baza Avizului Arhitectului Şef/C.T.A.T.U. nr.13/6.06.2018. şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr.10675/166/M /23.10.2018., cu următorii indici urbanistici: regim de înălțime max.2 niveluri(P+2) pentru clădiri cu funcțiune dominantă, respectiv max.5 niveluri(P+4) pentru funcțiuni complementare; P.O.T.max.=60%, C.U.T.max.=1,5 cu următoarea condiție: la faza de autorizare se vor prezenta extrase de carte funciară cu instituirea dreptului de trecere asupra imobilului aservit cu nr.cad.el.62937 cu auto, pietonal și utilități tehnico-edilitare în favoarea imobilelor dominante cu nr.cad.el.62939 și 63370 în scopul asigurării accesului adresei administrativ-poștale din UAT Turda str.Câmpiei.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului judetuluiu Cluj, Primarului municipiului, direcțiilor și serviciilor din Primăria Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20

 

 

X