Hotărârea nr. 338 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDELUL ISTET SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 338 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului
„REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDELUL ISTET SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „REABILITARE, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDELUL ISTET SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Cristian-Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 21683/18.10.2018;
Tinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 pentru buget, prognoze economice şi investiţii, nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii și nr. 5 pentru învățământ, cultură, sănătate, tineret sport și turism;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d; art. 45, alin. 1; art. 115, alin. 1, lit. b și art. 126, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDELUL ISTET SI A CRESEI NR. 4” și indicatorii tehnico-economici, inscrisi in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20

 

 

X