Hotărârea nr. 34 privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 15 – 17 martie 2019

Hotărârea nr. 34 privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 15 – 17 martie 2019

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 15 – 17 martie 2019;
Având în vedere invitaţia localității înfrăţite Torontaltorda din Serbia de a participa la manifestările organizate cu prilejul ediției a XVIII-a a Zilelor Culturale ale localității înfrățite, în perioada 15 – 17 martie 2019 şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Exeterne şi Relaţii Internaţionale nr. 4199 / 25.02.2019;
Având în vedere prevederile HGR 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare şi HGR 436/2002, privind deplasarea în străinătate a personalului român;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget-finanţe, prognoze economice şi investiţii şi nr. 5 pentru învaţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, litera e, alin. 7, litera c, art. 45 alin. 1, alin. 2 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă deplasarea la Torontaltorda (Serbia), în perioada 15 – 17 martie 2019, în vederea participării la manifestările organizate cu prilejul ediției a XVIII-a a Zilelor Culturale ale localității înfrățite, a unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda formată din:
1. Sămărtinean Iuliana Maria – consilier local
2. Membrii ai Ansamblului Ţarina al Casei de Cultură a municipiului Turda (9 persoane).
Art. 2. Cheltuielile privind deplasarea se suportă conform prevederilor legale.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X