Hotărârea nr. 340 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

Hotărârea nr. 340 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere convocatorul nr. 3002/26.10.2018 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018;
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 24250/14.11.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală;
În temeiul prevederilor:
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
• art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
• În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. 1, lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. (1) Se însuşesc rapoartele de evaluare ale imobilelor-teren:
a. în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 16.590.900 lei.
b. în suprafaţă de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 2.466.098 lei.
c. în suprafaţă de 10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 699.385 lei.
d. în suprafaţă de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 2.797.540 lei.
(2) Rapoartele de evaluare, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR, se constituie în Anexa 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă renunţarea la dreptul de preferinţă al acționarului Municipiul Turda cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social al TETAROM SA.
Art. 3. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Județul Cluj în valoare totală de 22.553.923 lei, constând în terenuri:
a. în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
b. în suprafaţă de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
c. în suprafaţă de 10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
d. în suprafaţă de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.
Art. 4. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, la 3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acţionarului Județul Cluj, care subscrie şi varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile identificate la art. 1.
Art. 5. Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acţiuni, după cum urmează:
– Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 36.600.993 lei, – din care 929.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.925 lei – reprezentând 3.660.099 acţiuni, respectiv 96,1680 % din capitalul social;
– Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar şi un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 3,6020 % din capitalul social;
– Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;
– Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,2073 % din capitalul social;
– Oraşul Huedin, prin Consiliul local al oraşului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;
– Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv 0,0006 % din capitalul social;
– Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5620 lei, reprezentând 562 acţiuni, respectiv 0,0148 % din capitalul social.
Art. 6. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acţionarul Județul Cluj, în baza art. 1-5 din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se mandatează Domnul Viorel Găvrea – director general al TETAROM S.A., pentru întocmirea Actului constitutiv şi statutului actualizat al societăţii, în formă autentică, în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri şi pentru luarea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv şi statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

X