Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 341 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată în data de 19.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 3002/26.10.2018 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018;
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 24251/14.11.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală;
În temeiul prevederilor:
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
• art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
• Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
• Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 28.11.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 3002 din data de 26.10.2018, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru administratorii-membrii în Consiliul de administraţie al Tetarom SA.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea componentei variabile, care reprezintă valoarea a cinci indemnizaţii fixe brute lunare şi se va acorda annual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:
a. pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% – se acordă componenta variabilă;
b. pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% – nu se acordă componenta variabilă;

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea completării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie al Tetarom SA cu indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru mandatarea reprezentantului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care va semna anexele la contractele de mandat prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 din ordinea de zi.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

X