Hotărârea nr. 342 privind revocarea dreptului de administrare al Judeţului Cluj asupra imobilului teren, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Cheii, fn

Hotărârea nr. 342 privind revocarea dreptului de administrare al Judeţului Cluj asupra imobilului teren, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Cheii, fn

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa de îndată din data de 19.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Judeţului Cluj asupra imobilului teren, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Cheii, fn, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 3, pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda, precum şi adresa UIP nr. 4412/09102018.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art. 869 din Noul Cod Civil, ale art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit.a, pct. 9 si art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată , precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se revocă dreptul de administrare constituit, în baza HCL nr. 82/2012, modificată prin HCL nr. 286/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Turda, în favoarea Judeţului Cluj pentru imobilul teren înscris în CF nr. 59625, nr. cadastral 59625, în suprafaţă de 24180 mp aferent obiectivului de investiţii: “Închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urbane, neconform, str. Cheii, fn, din Municipiul Turda”.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Consiliului Judeţean Cluj, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Administraţie Publică Locală, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X