Hotărârea nr. 343 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Hotărârea nr. 343 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată în data de 19.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3, pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda;
Ţinând seama de prevederile art. 15, lit. a şi Lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă trecerea suprafeţei de 2791 mp teren, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, situat în str. Stadionului nr. 12, din domeniul public al Municipiului Turda în domeniul privat al Municipiului Turda.
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2791 mp, înscris în CF nr. 57672 Turda, nr. cadastral 57672, către Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş în vederea modernizării sediului şi anexelor Sistem Hidrotehnic Turda, Judeţul Cluj, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Stadionului nr. 12.
Art. 3. Durata concesiunii este de 25 ani.
Art. 4. Redevenţa pentru suprafaţa concesionată este de 178.223 lei. Plata redevenţei se face trimestrial, în rate egale, pe o durată de 10 ani socotiţi de la momentul semnării contractului. Plata redevenţei se face până în ultima zi lucrătoare pentru trimestrul în curs. Neplata la termen a redevenţei atrage o majorare de întârziere de 1% calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă. La începutul fiecărui an calendaristic redevenţa va fi actualizată cu indicele de inflaţie. Contractul de concesionare va fi întocmit de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi GIS.
Art. 5. Concesionarul are obligaţia realizării obiectivului numai în baza unei documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de construire, elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 6. Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea nr. 24/2011 a Consiliului local al Municipiului Turda îşi ăncetează aplicabilitatea.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Administraţiei Naţionale Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei Economice, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

X