Hotărârea nr. 344 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :” Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de Agrement Turda, judetul Cluj”

Hotărârea nr. 344 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :” Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de Agrement Turda, judetul Cluj”

Consiliul Local Municipal Turda întrunit în şedinţa de indata la data de 19.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :” Extindere si reamenajare Parc Zologic si de Agrement Turda, judetul Cluj”, elaborat din iniţiativa primarului
Având în vedere Raportul S.A.P.L. nr.24486/364 din 16.11.2018.;
Ţinând seama de avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local nr. 1 pentru buget, finante, prognoze economice, si nr.3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
Luand in considerare prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.2 lit b, alin. 3 lit. c și alin.4. lit.d) , art.45 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215 /2001 privind Administraţia publică Locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului Local,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate actualizat si principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei :” Extindere si reamenajare Parc Zoologic si de Agrement Turda, judetul Cluj”, prevazuti in anexa la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Arhitectului Sef, Directiei Tehnice si Directiei economice în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

X