Hotărârea nr. 346 privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 346 privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.11.2018
Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit şi suma aferentă acestora ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei;
În baza:
– referatului Directiei Economice nr. 24.875 / 22.11.2018;
– avizului comisiei de specialitate nr. 1, pentru buget, finante, prognoze economice, investitii) si al comisiei de specialitate nr. 5 pentru învatamant, cultura, sanatate, tineret, sport si turism;
– prevederilor Ordinului nr. 5576 din 07.10.2011 al Ministerului Educaţiei Tineretului Sportului cu modificarile ulterioare;
– prevederilor art. 82 din Legea nr. 1/2011 privind Legea Educaţiei Naţionale;
– prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a şi art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
– Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.
– HCL nr. 66/29.03.2018 privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă suplimentarea, conform solicitărilor a cuantumului burselor şcolare (de merit) cu suma de 51.968 lei, burse ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Turda în anul 2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Durata acordării acestor burse este de 8 luni (aferente anului şcolar 2017-2018).
Art. 2. Se aprobă repartizarea numărului de burse pe fiecare centru de învătământ şi tip de beneficiari conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Centrele bugetare scolare vor stabili prin consiliile de administratie criteriile specifice de acordare a burselor in vederea încadrării în sumele alocate burselor.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul secretarului municipiului, in termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, Direcţiei Economice, unităţilor şcolare în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X