Hotărârea nr. 347 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice

Hotărârea nr. 347 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de 28.11.2018;
Având în vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice, proiect elaborat din iniţiativa d-nului primar Cristian Octavian Matei;
În temeiul art. 45, alin.2, lit. c, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală , art. 185 alin. 1, lit. a, şi alin. 3, alin. 4, alin. 5, lit. b, alin. 7, ale H.C.L. nr. 207/30.09.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Turda – persoane juridice care beneficiază de scutire de la plata majorărilor de întarziere aferente impozitelor si taxelor locale,completată şi modificată prin HCL nr. 81/04.05.2016, HCL nr. 326/20.12.2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării şi/sau amânării la plata obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor bugetare prevăzute de art. 184, alin. 5 din Legea nr. 207/2015, datorate bugetului local de către persoane fizice şi juridice;
În baza raportului de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Executori Bugetari nr. 10.396/S/15.11.2018, al expunerii de motive nr. 54/21.11.2018, al avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru buget, finanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin. 1 , art. 45 alin 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin.1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă eşalonarea la plata obligaţiilor restante la impozit clădiri, impozit auto şi publicitate sediu, în cuantum de 13.240,03 lei, la data prezentei, pe o perioadă de 24 de luni solicitată prin cererea înregistrată sub nr. 4.093/13.11.2018, depusă de SC KOVEX SRL cu sediul în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, CUI 13884944, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/699/2001, începând cu luna decembrie 2018, conform Anexei nr. 1, (pag. 1-4) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Din majorările de întârziere calculate pe perioada eşalonării, 50% reprezentând echivalentul prejudiciului, se datorează în rata de plata şi 50% reprezentând componenta de penalitate a acestora, se amână la plată. În situaţia în care sumele eşalonate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate se anulează, încadrându-se în schema de ajutor de minimis. Cuantumul majorarilor de întârziere amânate la plată, pe perioada eşalonării este de 541,77 lei.
Plata se va face lunar, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni din graficul de eşalonare.
Eşalonarea se consideră respectată, dacă pe lângă ratele de eşalonare, se achită pe perioada eşalonării la termenele legale de plată, obligaţiile scadente după data aprobării hotărârii.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, solicitantului căruia i s-a aprobat solicitarea, precum şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale – Serviciul Executori Bugetari si Serviciul Evidenta, Incasare Impozite si Taxe Locale, in vederea ducerii la indeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X