Hotărârea nr. 348 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Hotărârea nr. 348 privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinta ordinară din data de 28.11.2018;
Având în vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice, proiect elaborat din iniţiativa d-nului primar Cristian Octavian Matei;
În temeiul art. 45, alin.2, lit. c, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 185 alin. 1, lit. b, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală , ale H.C.L. nr. 10/28.01.2016 privind necesitatea adoptarii procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Municipiului Turda de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si asociatiile familiale;
În baza raportului de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Executori Bugetari nr. 10.372/S/15.11.2018, al expunerii de motive nr. 53/21.11.2018, al avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru buget, finanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin. 1 , art. 45 alin 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin.1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente diferenţei control fiscal clădiri, solicitată prin cererea înregistrată sub nr. 4.010/07.11.2018, depusă de familia PAL MIREL MATEI şi IOANA AURICA domiciliaţi în municipiul Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 9, ap. 1, în cuantum de 4.401,47 lei.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, solicitanţilor cărora li s-a aprobat înlesnirea la plata obligaţiilor la bugetul local, precum şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale – Serviciul Executori Bugetari si Serviciul Evidenta, Incasare Impozite si Taxe Locale, in vederea ducerii la indeplinire si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X