Hotărârea nr. 349 privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda

Hotărârea nr. 349 privind aprobarea schimbării denumirii unei străzi din Municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii unei strazi din Municipiul Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al SAPL şi avizul comisiilor de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii si nr. 5 – pentru învatamant, cultura, sanatate, tineret, sport si turism, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
Luand in considerare dispozitiile art. 2 lit. d, art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, precum si avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Judetului Cluj;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. d, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii unei străzi din Municipiul Turda astfel:
– schimbarea denumirii din strada Sirenei in strada Lucreţia Murăşianu pentru tronsoanele identificate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Costurile pentru schimbarea documentelor de identitate ale locuitorilor cu domiciliul pe strada Sirenei (ex. Carte de identitate, paşaport) precum şi a documentelor referitoare la proprietăţile acestora vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 3. Se aproba completarea HCL nr. 151/2015 privind incadrarea pe zone a imobilelor (terenuri si constructii) din Municipiul Turda prin includerea strazii Lucreţia Murăşianu in zona C.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Directiei Impozite si Taxe, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Turda în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X