Hotărârea nr. 350 privind aprobarea completarii preturilor practicate de Societatea Domeniul Public Turda S.A.

Hotărârea nr. 350 privind aprobarea completarii preturilor practicate de Societatea Domeniul Public Turda S.A.

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in şedinta ordinară din data de 28.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea completarii preturilor practicate de Societatea Domeniul Public Turda S.A., proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Tinand seama de Hotararea nr. 28/15.11.2018 a Consiliului de Administratie al societatii Domeniul Public Turda S.A.inregistrata la Primaria Municipiului Turda sub nr. 24538/19.11.2018, precum si de procesul verbal incheiat sub nr.24977/22.11.2018;
Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locală, precum si avizul comisiei de specialitate nr. 1 – buget-finante, prognoze economice, investitii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Tinand cont de prevederile O.G. nr. 71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002, ale O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În baza prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, lit. c, alin. 3, lit. c, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2011, legea administratiei publice locale-republicata- cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă completarea activitatilor si tarifelor pentru salubrizare stradala din municipiul Turda, practicate de catre societatea Domeniul Public Turda S.A., in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala, Directiei Economice, Directiei Tehnice, societatii Domeniul Public Turda S.A., în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X