Hotărârea nr. 351 privind aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019

Hotărârea nr. 351 privind aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018.
Luand in considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati.” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2018-2019, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala, precum si avizul comisiei de specialitate nr. 1 – pentru buget-finante, prognoze economice, investitii si al comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 136 alin (1), (2) si (4) din Constitutia Romaniei, art. 867-870 din Codul Civil Roman, cu prevederile legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica,ale art. 36,alin (1), alin. 2, lit. “c”,alin 3 lit “c” art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală republicata, precum şi ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Mun. Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă darea in administrare către societatea Domeniul Public Turda S.A. a imobilului “patinoar artificial în suprafata de 600 mp” până la data de 01 februarie 2019, pentru o redevenţă în cuantum de 1500 lei/lună.
Art. 2. În termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia un contract de administrare între UAT Municipiul Turda şi Societatea Domeniul Public Turda S.A, conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta .
Art. 3. Se împuterniceste Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei să semneze, în numele şi pe seama Municipiului Turda contractul de administrare.
Art. 4. Tarifele pentru accesul la patinoar sunt de:
• 5 lei preşcolar cu vârsta de pănă la 7 ani inclusiv/serie (o serie dureaza 1 oră şi 30 minute);
• 8 lei elevi/studenţi/serie ( o serie durează 1 oră şi 30 minute)
• 12 lei/adulţi/serie ( o serie durează 1 oră ţi 30 minute);
• 9 lei/ închiriere 1 pereche de patine/persoană/serie;
• 1 leu /persoană/garderobă/serie.
• Abonament cu 10 intrări din care garderobă şi 2 intrări gratuite tarife:
o -copii până la vârsta de 7 ani- 45 lei;
o -elevi şi studenţi- 70 lei
o -adulţi – 100 lei.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala, Directiei Tehnice si Directiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Domeniul Public Turda SA, societatii Domeniul Public Turda S.A., şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X