Hotărârea nr. 352 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda S.A.

Hotărârea nr. 352 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda S.A.

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 28.11.2018;
Luand in considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda S.A., proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum si avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al municipiului Turda, precum şi Hotărârea nr. 49/21.11.2018 a Consiliului de Administratie al societatii Salina Turda S.A;
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, ale art. 111, alin. 2, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă execuţia bugetară a societăţii Salina Turda S.A., la data de 30.09.2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, domnul Robert Cojan va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA execuţia bugetară la data de 30.09.2018 a societăţii Salina Turda SA. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea loc în regim de urgenţă de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala si Direcţiei Economice şi reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Salina Turda SA, societăţii Salina Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16

 

 

X