Hotărârea nr. 353 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda s.a.

Hotărârea nr. 353 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda s.a.

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 28.11.2018;
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, a Consiliului Local al municipiului Turda, Hotărârea nr. 51/21.11.2018 a Consiliului de Administratie al societăţii Salina Turda S.A, precum şi Nota de Fundamentare a Consiliului de Administratie al societăţii Salina Turda S.A pentru anul 2018;
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A., conform anexelor nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, domnul Robert Cojan va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a societăţii Salina Turda SA. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA va avea loc în regim de urgenţă de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala si Direcţiei Economice şi reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Salina Turda SA, societăţii Salina Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16

 

 

X