Hotărârea nr. 354 privind închirierea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, în vederea extinderii construcţiei prin crearea unui acces (rampă pentru dizabilităţi) pentru SC MEGA IMAGE SRL

Hotărârea nr. 354 privind închirierea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, în vederea extinderii construcţiei prin crearea unui acces (rampă pentru dizabilităţi) pentru SC MEGA IMAGE SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, în vederea extinderii construcţiei prin crearea unui acces (rampă pentru dizabilităţi) pentru SC MEGA IMAGE SRL, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 25043/22.11.2018 al Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS.
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b şi lit. c, alin. 4, lit. c, alin. 5, lit. a şi lit. b, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă închirierea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Turda, Calea Victoriei, nr. 102-104, în vederea extinderii construcţiei prin crearea unui acces (rampă pentru dizabilităţi) pentru SC MEGA IMAGE SRL.
Art. 2. Preţul închirierii, stabilit conform HCL nr. 418/21.12.2017, completată prin HCL nr. 331/31.10.2018 este de 4 lei/mp/lună, revenind suma de 32 lei/lună pentru întreaga suprafaţă de teren închiriată. La începutul fiecărui an calendaristic, suma de plată va fi indexată cu indicele de inflaţie. Contractele de închiriere vor fi întocmite de către Serviciul Evidenţa Patrimoniului şi GIS.
Art. 3. Termenul de închiriere este de doi ani.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X