Hotărârea nr. 355 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19

Hotărârea nr. 355 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent – Construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda,
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 3 din 14.02.2018, raportul de specialitate al S.U.A.T.C. nr. 15652/262/U din 08.07.2018 şi ţinând seama de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Turda, nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor – republicată şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul art.36 alin.1, alin.4. lit.d)-e), alin.5. lit.c) şi al art.45 alin.1., alin.2.lit.e) şi alin.6. din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind Administraţia publică Locală şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent – Construire locuinţe colective P+2E în Municipiul Turda, str. Simion Bărnuţiu, nr. 19, în baza Avizului Arhitectului Şef/C.T.A:T.U. nr. 18/04.07.2018 şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr. 15652/262/M/08.08.2018, cu modificarea încadrării urbanistice a imobilului cu nr. cad.el.55693 (1912 mp curţi-construcţii) şi 55694 (742 mp curţi-construcţii folosit ca drum de acces comun proprietate privată) în suprafaţă totală de 2654 mp din UTR-LM26 în UTR-LC9 conform precizărilor la regulament în Avizul Arhitectului Şef/C.T.A.T.U. nr. 23/04.07.2018 şi cu următorii indici urbanistici: regim de înălţime max. 3 niveluri (P+1+M, P+2), P.O.T.max.=35%, C.U.T.max. = 1,6 , circulaţii, parcaje între 10,87-17,05%, spaţii verzi min. 35%.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului judetuluiu Cluj, Primarului municipiului, direcțiilor și serviciilor din Primăria Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

X