Hotărârea nr. 356 privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 334 din 31.10.2018 referitoare la indicii urbanistici pentru Planul Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35

Hotărârea nr. 356 privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 334 din 31.10.2018 referitoare la indicii urbanistici pentru Planul Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea modificării art. 1 al HCL nr. 334 din 31.10.2018 referitoare la indicii urbanistici pentru Planul Urbanistic de Detaliu – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda,
Având în vedere raportul de specialitate al S.U.A.T.C. nr. 20902/353/U din 18.10.2018 conex. N.I. 23759/388/U/09.11.2018, ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4. lit. d, lit. e, alin. 5. lit. c, al art. 45 alin. 1, alin. 2. lit. e şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică Locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 334/31.10.2018 referitor la indicii urbanistici pentru P.U.D. – Construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 35, în baza Avizului Arhitectului Şef / C.T.A.T.U. nr. 25/10.10.2018 conex. N.I. 23759/388/U/09.11.2018 şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr. 20902/353/M/23.10.2018, după cum urmează: indici urbanistici propuşi P.O.T. = 42,87%; C.U.T.=0,4583; regim de înălţime H.max. propus = P+2 pentru birouri şi administrativ în interiorul halei parte vestică, din care realizat în P.U.D: P+1; H.max.= 17,0m la hala propusă, spaţii verzi 5,0%, restul terenului constă în platforme de circulaţii, parcaje, utilităţi exterioare, curte de serviciu.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Arhitectului Şef, Serviciului Urbanism , Amenajarea Teritoriului si Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

X