Hotărârea nr. 359 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construire autobază și amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN și amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989”, municipiul Turda și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 359privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construire autobază și amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN și amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989”, municipiul Turda și a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construire autobază și amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN și amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989”, municipiul Turda și a indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Cristian-Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 24.763/20.11.2018 şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 3 – pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d; art. 45, alin. 1; art. 115, alin. 1, lit. b și art. 126, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul „Construire autobază și amenajări exterioare aferente pe str. Stadionului FN și amenajare parcare pe str. 22 Decembrie 1989”, municipiul Turda și indicatorii tehnico-economici, inscrisi in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data aprobării prezentei, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X