Hotărârea nr. 360 privind aprobarea proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 360 privind aprobarea proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui Cristian Octavian MATEI, primar, raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, înregistrat cu nr. 25.308/ 27.11.2018, şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 36 aliniatul 2, litera b, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/186/3/2/Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/2/Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”, în cuantum de 43.645.890,05 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Turda, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 856.179,16 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Se împuterniceşte dl. Matei Cristian-Octavian, primarul Municipiului Turda, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Turda.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18

 

 

X