Hotărârea nr. 361 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 361 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 28.11.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Având in vedere nota de fundamentare a Casei de Cultură Turda şi raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane înregistrat la nr. 24708/19.11.2018 prin care se solicită aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;
Tinand cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, pentru buget – finante, prognoze economice, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism ale Consiliului local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45 şi ale art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Casei de Cultură Turda, Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19

 

 

X