Hotărârea nr. 362 privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 362 privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.11.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru anul 2018, proiect elaborat la iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Raportat la prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiiţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, la prevederile art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7, alin. 1, lit. c, art. 10, alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură a Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi ale art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se modifică programul de activităţi al Casei de Cultură pentru anul 2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judetului Cluj, Casei de Cultură a municipiului Turda precum şi Direcţiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19

 

 

X