Hotărârea nr. 365 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018

Hotărârea nr. 365 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.2018;
Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul IV 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei;
Având in vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 26.784/13.12.2018 cu privire la execuţia bugetară pe trimestrul IV 2018;
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;
Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget – finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În baza prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit a, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă contul de executie al bugetului pe trimestrul IV 2018 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 26.784/13.12.2018, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X