Hotărârea nr. 366 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotărârea nr. 366 privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei;
În baza dispoziţiei primarului nr. 1.730/13.12.2018, a raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 26.811/13.12.2018 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buget-finanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2018, ale art. 1, art. 3 şi art. 5, alin. 3, lit. a-d, f ale OUG nr. 83/15.11.2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 „virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor” si alin. 7, „Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”, art. 82, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, “cu sumele aprobate prin Hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective”;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 293.000 lei la venituri şi cheltuieli pe anul 2018 conform Dispoziţiei primarului nr. 1.730/13.12.2018.
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 conform anexei 1.02. pentru venituri, 2.02. pentru cheltuieli, 3 pentru investiţii.
Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu suma de -4.524 lei pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X