Hotărârea nr. 367 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda

Hotărârea nr. 367 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Turda elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 26.046/05.12.2018, precum şi avizele tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Turda ;
Considerând beneficiile deja demonstate la nivelul administraţiilor publice locale din ţară şi care sunt urmărite a fi obţinute şi de administraţia publică locală a Municipiului Turda, şi anume :
1. Îmbunătățirea transparenței administrației publice şi eficientizarea cheltuirii banului public;
2. Încurajarea implicarii cetățenilor în luarea deciziilor, alocarea şi supravegherea folosirii resurselor publice;
3. Cresterea cererii de responsabilizare din partea liderilor locali şi a managementului autorităților locale;
4. Creșterea capacitatii colectivității de a realiza o prioritizare adecvată a folosirii resurselor publice;
5. Creșterea nivelului de încredere între guvernarea locală şi populație;
6. Generarea şi cultivarea atitudinii democratice.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, şi lit. d, alin 4, lit a, şi alin. 6, art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă demararea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind modul de desfăşurare a procesului de bugetare participativă, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă implementarea proiectelor rezultate din procesul de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda, începând cu exerciţiul bugetar aferent anului 2019.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X