Hotărârea nr. 368 privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 368 privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 20.12.2018.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării anexei nr. 1, din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 – buget, finante, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda, precum şi adresa nr. 1129/07.12.2018, depusă de societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, conform documentului depus, denumit Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, societăţii Domeniul Public Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 13
împotrivă 1
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 15.

 

Vezi hotărârea completă

X