Hotărârea nr. 371 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor FN

Hotărârea nr. 371 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului
privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor FN

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data de 20.12.2018 .
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor FN, proiect elaborat din initiativa consilierilor locali Paul Nastase si Pârlea Daniela.
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală cu nr. 26789/13.12.2018, prin care se propune vânzarea suprafeţei de teren de 675 mp, teren împrejmuit, reprezentând curte şi grădină, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor FN şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat , protectia mediului si investitii;
Văzând Raportul de evaluare nr. 191/03.12.2018, întocmit de către Societatea IRF Consulting S.R.L.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. b, art. 45, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 123, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată precum şi ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, teren împrejmuit, înscris în C.F. 63848 Turda, identificat cu nr. Cadastral 63848, situat în Turda, str. Ocnelor FN, în favoarea lor
Art. 2. Preţul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare nr. 191/03.12.2018, întocmit de către Societatea IRF Consulting S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 59.630 lei, valoare la care se adaugă TVA.
Art. 3. Preţul de vânzare precizat la art. 2, va fi achitat până la data de 20.12.2019. Plata se va face în 12 rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 3. Facturarea, urmărirea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Serviciul Financiar- Contabilitate, prin compartimentul de resort.
Art. 4. Cumpăratorul va putea solicita înscrierea în cartea Funciară a dreptului de proprietate, numai după achitarea integrală a preţului. Cheltuielile ocazionate de întabularea terenului vor fi suportate de cumpărător.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X