Hotărârea nr. 372 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 90 mp situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 372 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 90 mp situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţă ordinară în data de 20.12.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren in suprafata de 90 mp, situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publcă Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 1 şi alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b, art. 123, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, precum şi ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă trecerea suprafeţei de 90 mp teren, înscris în CF. nr. 58928 Turda, identificat cu nr. cadastral 58928, situat administrativ în municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj, înscris la poziţia nr. 1961 din anexa nr. 5 la H.G. nr. 969/2002, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Turda.
Art. 2. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a unui terenului, înscris în 58928 Turda, identificat cu nr. cadastral 58928, imobil aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj, în suprafata de 90 mp, către
Art. 3. Preţul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare nr. 198/11.12.2018, întocmit de către Societatea IRF Consulting S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 12.650 lei, echivalentul a 2.720 EUR, la cursul de referinţă pentru conversie în valută de 4,6528 lei/EUR. La această valoare se adaugă TVA.
Preţul de vânzare precizat la art. 2, va fi achita eşalonat, în rate lunare egale pe o perioadă de 12 luni, pănă la data de 20.12.2019
Plata se va face în rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 4. Facturarea, urmărirea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Turda.
Art. 5. Cumpărătorul poate solicita întabularea dreptului de proprietate în C.F. numai după achitarea integrală a preţului. Cheltuielile ocazionate cu întabularea terenului vor fi suportate de cumpărător.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X