Hotărârea nr. 373 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 373 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor
a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinară din data de 20.12.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
În considerarea prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale art. 12.2 din Actul Constitutiv al Societăţii Compania de Apă Arieş SA, precum şi ale HCL nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA nr. 19231/03.12.2018, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1128/05.12.2018, raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45 alin. 1, alin. 6, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Grigoriu Gheorghe Dan, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, judeţul Cluj, la data de 09.01.2019, ora 11.00, respectiv în data de 10.01.2019, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condiţiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA înregistrat la Consiliul Local sub nr. 1128 din data de 05.12.2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul I al ordinei de zi, “Numirea auditorului extern al societăţii”.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, Societăţii Compania de Apă Arieş SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X