Hotărârea nr. 374 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – NUCLEU II TURISM URBAN – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, P-ța 1 Decembrie 1918, Municipiul Turda

Hotărârea nr. 374 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – NUCLEU II TURISM URBAN
Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, P-ța 1 Decembrie 1918, Municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – NUCLEU II TURISM URBAN – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, P-ța 1 Decembrie 1918, municipiul Turda, elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian
În baza P.U.G. şi a Regulamentului de Urbanism Local aferent al municipiului Turda aprobat iniţial prin H.C.L.M.T. nr. 160/16.12.1999, completat cu H.C.L.M.T. nr. 172/29.10.2010 şi nr. 270/15.12.2015, UTR-VA1 are funcțiunea dominantă de spații verzi amenajate la care se arondează parte din UTR-C5 tot cu această funcțiune dominantă, în concluzie nu s-a emis aviz de iniţiere/oportunitate conform art. 31, lit. d, pct. 3 al Legii nr. 350/2001 republicată cu modificări şi completări;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritotiului şi Cadastru nr. 17049/299/U/28.08.2018, reactualizat cu data de 12.12.2018;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 3, pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4, lit. d-e, alin. 5, lit. c şi ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL / REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM pentru NUCLEU II TURISM URBAN – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, P-ța 1 Decembrie 1918, municipiul Turda, în baza Avizului Arhitectului Şef/C.T.A.T.U. nr.20/28.08.2018 actualizat cu nr. 31/28.11.2018 şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr.17049/299/M/ 23.10.2018 actualizat la data de 11.12.2018, delimitat de Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, Piaţa 1 Decembrie 1918, Piaţa Romană Blocul “O” – între Strada Libertăţii şi Râul Arieş, corelare necesară pentru parcul oraşului în scopul reamenajării Parcului Tineretului cu funcţiuni dominante: parc cu plantaţii înalte, recreere, odihnă, cultură, educaţie, cu următoarea subzonare şi indici urbanistici:
Lcfc- Subzonă locuinţe colective şi funcţiuni centrale complementare: aliniamentul şi regimul de înălţime actual se menţine, POTmax=70%, CUTmax=2,0
Lrm – Locuinţe cu regim redus de înălţime: se păstrează aliniamentul existent, regim de înălţime între 2-3 niveluri, Hmax.cornişă=10 m faţă de CTA, POTmax=45%, CUTmax=1,2
Vpm – subzonă verde parcul municipal: POTmax=10% pe teren neînregistrat în registrul local al spaţiilor verzi, POTmax=5% pe teren înregistrat în registrul local al spaţiilor verzi, CUTmax=0,3, Hmax=13m la cornişă
Ips – subzona ansamblu de interes public: se păstrează aliniamentul existent, Hmax=18 m la cornişă, respectiv P+4E, POTmax=80%, CUTmax=2,5
Vg – subzonă casa de reglare gaze naturale, amplasare conform prescripţii tehnologice, POTmax=100%, CUTmax=1
Vpa – subzona malului stâng a râului între dig şi firul apei, indici stabiliţi în baza unui PUD vizat de ABA Mureş.

Art. 2. Începând cu data aprobării prezentei, orice alte prevederi cu acelaşi obiect de reglementare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Arhitectului Şef, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru şi Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X