Hotărârea nr. 376 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investitţi: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda”

Hotărârea nr. 376 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investitţi:
“CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda”

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 20.12.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în Municipiul Turda”, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian Matei;
Având in vedere raportul de specialitate nr. 27310/18.12.2018 al Servicului Dezvoltare Publica si Investitii;
Luând in considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, art. 63, alin. 1, lit. c, art. 126, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE şi principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investitii: “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ INTERCONFESIONALĂ în municipiul Turda”, înscrişi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X