Hotărârea nr. 377 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019

Hotărârea nr. 377 privind stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă
destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședinţă ordinară în data de 20.12.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 26658/11.12.2018 al Serviciului Evidenţă Patrimoniului – GIS;
Ținând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finanțe, prognoze economice și investiții , a Consiliului Local al municipiului Turda;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b și lit. c, alin. 4, lit.c, alin. 5, lit.a și lit.b, art. 45, alin. 1 și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală, ale art.26 din OUG nr. 40/1999 cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 310/2007, ale art. 283 si 287 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și ale Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă nivelul chiriilor pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință, precum și nivelul diferitelor tarife, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă următorul mod de calcul și de plată a chiriei la contractele de închiriere, astfel:
a)Pentru contractele de închiriere spații cu altă destinație decât locuință, plata chiriei se va face lunar, în baza unei facturi emise. In situația în care plata chiriei nu se efectuează la termen, respectiv până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează plata, se vor calcula majorări de întârziere, conform legislației în vigoare.
b) Pentru contractele de închiriere terenuri agricole, plata se va face trimestrial până în ultima zi a trimestrului, după această dată calculându-se majorări de întârziere conform clauzelor contractuale.
c) La contractele nou întocmite în cursul anului, tariful este cel existent la data respectivă.
d) Pentru comerțul stradal sezonier, trepied publicitar, depozitare de materiale de constructii, organizare de șantier, perioada (0-12 luni), închirierea se va face direct, pe baza cererii și a avizului Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Turda.
e) Contractele de închiriere pentru scări și căi de acces, terenuri curți și grădini, terenuri agricole, a căror valabilitate este de un an, se prelungesc pentru anul următor, fără cerere (din oficiu) dacă titularii acestor contracte, la expirare, nu au debite restante.
f) Contractele de închiriere pentru panouri publicitare și spații, a căror valabilitate este de un an de zile, se prelungesc pentru anul următor numai în baza unei noi cereri.
g) Cuantumul chiriilor spațiilor situate la subsolul / demisolul clădirilor vor fi reduse cu 50% și la mansarda clădirilor cu 75%, cu respectarea zonificării municipiului Turda .
h) Calculul chiriei pentru suprafețele de teren cu destinație de amenajare terase, în situația în care plata chiriei s-a efectuat integral pe anul 2019, până la data de 15 februarie 2019, se va efectua după cum urmează :
-Pentru perioada 01 ianuarie 2019 – 31 martie 2019, chiria se va calcula în cotă de ½ din chiria lunară , la care se aplică o reducere de 20% din chiria lunară.
-Pentru perioada 01 aprilie 2019 – 30 septembrie 2019, chiria se va calcula în cotă de 1/1 din chiria lunară.
-Pentru perioada 01 octombrie 2019 – 31 decembrie 2019, chiria se va calcula în cotă de ½ din chiria lunară, la care se aplică o reducere de 20% din chiria lunară.
Reducerea de 20 % din chiria lunară stabilită pentru trim.I și trim. IV 2019 nu se aplică dacă, până la data de 15 februarie 2019, nu se efectuează plata chiriei, integral pe anul 2019.

Art. 3. Se aprobă următorul mod de calcul și de plată a chiriei la contractele de închiriere pentru închiriere ecran led în scop publicitar – tarife:
Pentru AGENŢI ECONOMICI:
Pachet Eficient – frecvenţă apariţii la 3 minute
– spot maxim 10 secunde – 300 euro, plătibil în lei la cursul BNR de la data facturării
Pachet Economic – frecvenţă apariţii la 6 minute
– spot maxim 10 secunde – 200 euro, plătibil în lei la cursul BNR de la data facturării

Pentru AGENŢII DE PUBLICITATE:
Pachet Eficient – frecvenţă apariţii la 3 minute
– spot maxim 10 secunde – 150 euro, plătibil în lei la cursul BNR de la data facturării
Pachet Economic – frecvenţă apariţii la 6 minute
– spot maxim 10 secunde – 100 euro, plătibil în lei la cursul BNR de la data facturării

La contractele încheiate pe o durată de 3 luni se aplică o reducere de 10%
La contractele încheiate pe o durată de 6 luni se aplică o reducere de 20%
La contractele încheiate pe o durată de 12 luni se aplică o reducere de 30%
La aceste tarife nu se aplică TVA.

Art. 4. Se aprobă următoarele tarife pentru închiriere teren afectat de construcţii proprietatea persoanelor fizice sau juridice :
– 4 lei/mp/lună – Zona A,
– 3 lei/mp/lună – Zona B,
– 2 lei/mp/lună – Zona C.

Art. 5. Se aprobă tariful de 20 lei/oră pentru închiriere sală de balet (dans) Casa de Cultură.

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2019, dată la care celelalte hotărâri cu privire la stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință precum și aprobarea diferitelor tarife își încetează aplicabilitatea.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Evidență Patrimoniu și GIS, Direcției Economice și Direcției de Impozite și Taxe Locale în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X