Hotărârea nr. 41 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 41 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28.03.2019;
Analizând proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6487/21.03.2019, avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, finanţe, prognoze economice, a Consiliului local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor:
• Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Turda nr. 62/2009 privind asocierea municipiului Turda in calitate de asociat-membru fondator, cu alte unitati administrativ teritoriale din judetul Cluj in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica;
• Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj;
Luând în considerare prevederile:
• art. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59, ale art. 61 – 62 și ale art. 64 – 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Regulamentulului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu dispozițiile :
• art. 11, ale art. 12 şi ale art. 36 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanței de urgență a Guvernului privind nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 39-41, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj, cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Județului Cluj cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Caietul de sarcini și Modelul contractuluide delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea Stațiilor de transfer, cuprinse în anexa nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Hotărârea Consiliului Localnr. 113 din 27.07.2010 privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 3”Documentul de poziție”, se modifică după cum urmează:
a) Alineatele (3) și (4) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Consiliul Județean Cluj, prin intermediul UIP și a serviciului de specialitate, va iniția și va derula procedura de achiziție publică din cadrul Proiectului, privind atribuirea:
a) Contractelor de lucrări pentru construirea CMID, construirea stațiilor de transfer, precum și închiderea depozitelor urbane neconforme.
b) Contractelor de achiziție publice de bunuri și servicii aferente derulării Proiectului.
c) Contractul de delegare a activităților de salubrizare aferente operării CMID”
(4) Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, inclusiv operarea stațiilor de transfer, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI Eco-Metropolitan Cluj, în numele și pe seama UAT implicate.”
b) Alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activitățile care sunt parte a serviciilor, prin procedura de achiziție publica:
a) operatori pentru colectarea și transportul deșeurilor din mediul urban și rural pana Ia CMID. Aceștia vor fi denumiți în continuare Operatori de Colectare și Transport (operator CT).
b) un operator pentru exploatarea CMID, denumit in continuare Operator CMID (orice referire la operator TTPD se va considera ca fiind la Operator CMID).”
c) ) Lit. c) și d) ale alineatului (1) din articolul 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„c) Județul Cluj / Consiliul Județean Cluj pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitățile de exploatare și operare a CMID.
d) Toate UAT-urile prin ADI Eco-Metropolitan Cluj, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de colectare a deșeurilor și de transport a acestora până la CMID, inclusiv pentru operarea instalațiilor de colectare și transfer.”
d) Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Tarifele inițiale pentru activitățile de salubrizare din cadrul CMID, care urmează să fie plătite de operatorii CT către operatorul CMID, vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 15-16.
(2) Pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, tarifele inițiale, precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare consiliu local direct implicat din zona de operare, pentru raza sa de competență teritorială. Consiliile locale au obligația de a aproba tarifele propuse, dacă acestea respectă condițiile prevăzute în prezentul Acord și politica tarifară stabilită de ADI Eco-Metropolitan Cluj.
(3) După stabilirea unui tarif unic pentru colectarea și transportul deșeurilor pentru o zonă de colectare determinată, ADI ECO-METROPOLITAN Cluj va aproba acest tarif, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale cărora li se aplică. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unic, doar unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest tarif vor avea dreptul să voteze hotărârea ADI Eco-Metropolitan Cluj de fixare a tarifului.”
e) Anexa nr. 2 – „Schema funcțională a sistemului de contracte și tarife” din Documentul de poziție se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Modificarea Documentului de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 113 din 27.07.2010 se face în scris, prin încheierea unui act aditional.
Art. 3. (1) Se mandatează domnul Micu Ovidiu Dorel – consilier local – în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Clujsă voteze aprobarea documentelor precizate la articolul 1, cuprinse în anexele nr. 1- 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează domnul Micu Ovidiu Dorel – consilier local – în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să semneze, în numele și pe seama Municipiului Turda, Actul adițional nr. 1 la Documentul de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 113 din 27.07.2010
(3) Se mandatează directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să opereze eventualele modificări ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3) (caiet de sarcini și contract), care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea Naţională a Achiziţiilor Publice și/sau Autoritatea de Management, în limitele pe care le presupune verificarea.
(4) Se mandatează directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să desemneze, prin decizie, membrii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de colectare, transport și transfer la care se referă documentele aprobate conform art.1 alin. (3) din prezenta hotărâre.
Art. 4. La data la care prezenta hotărâre produce efecte, îşi încetează aplicabilitatea:
a) Hotărârea Consiliului Local nr. HCL nr. 243/06.08.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a Serviciului de colectare și transport al deșeurilor în Județul Cluj și a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
b) Hotărârea Consiliului Local nr. HCL nr. 245/06.08.2018 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare al Județului Cluj și a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
c) Hotărârea Consiliului Local nr. HCL nr. 244/06.08.2018 privind aprobarea caietului de sarcini in vederea delegarii prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare in judetul Cluj, respectiv de colectare si tranpsort al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri;
d) Hotărârea Consiliului Local nr 209 din 30.09.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a Serviciului de colectare și transport al deșeurilor în Județul Cluj și a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
e) Hotărârea Consiliului Local nr 210 din 30.09.2014 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare al Județului Cluj și a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
f) orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.
Art. 5 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Turda si domnul Micu Ovidiu Dorel, reprezentantul Municipiului Turda în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Tehnice, domnului Micu Ovidiu Dorel – reprezentant al Municipiului Turda în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X