Hotărârea nr. 42 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 31 din 28.02.2019 referitoare la stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Hotărârea nr. 42 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 31 din 28.02.2019 referitoare la stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 31 din 28.02.2019 referitoare la stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 1471/13.02.2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială Turda, avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 4 pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi, ale Consiliului Local al Municipiului Turda, precum şi prevederile:
– Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
– Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările si completările ulterioare;
– Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 177 din 23 martie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
– Ordinului nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 3, litera b, art. 45 alin 1 si alin 6 şi art. 115 alin 1 lit b din legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se elimină aliniatul 2 al art. 1 din HCL nr. 31/28.02.2019.
Art. 2. Restul prevederilor HCL nr. 31/28.02.2019 rămân nemodificate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei de Asistenţă Socială Turda şi Serviciului Public Poliția Locală Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X