Hotărârea nr. 43 privind Programul de activitati cultural artistice si educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019

Hotărârea nr. 43 privind Programul de activitati cultural artistice si educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.03.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de manifestari cultural artistice si educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 6552/21.03.2019 şi avizul comisiei de specialitate nr. 3, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. “c”, alin. 5 , lit. a , alin 6 lit. a, pct. 16, si art. 45, alin. 1, 3 si 6, art 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Programul de activitati cultural artistice si educative organizate de Municipiul Turda pentru anul 2019, conform Anexei, care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.
Art. 2. Sumele necesare sustinerii organizarii evenimentelor cuprinse în Programul de activitati cultural artistice si educative organizate de municipiul Turda pentru anul 2019, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 cu posibilitatea relocării sumelor disponibile de la un eveniment la altul, prin modificarea bugetului prevazut în Lista de evenimente, fără a depăşi bugetul total alocat.
Art. 3. Procedurile pentru achiziţionarea de servicii necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor se vor realiza prin intermediul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, cu respectarea legislaţiei specifice.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciului Administraţie Publică Locală, în vederea ducerii la îndeplinire, si se aduce la cunostintă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă 4
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X