Hotărârea nr. 44 privind aprobarea contractului de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea contractului de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda pentru buget-finante, prognoze economice, investitii, de avizul comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, ale HG nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi efectuare a controalelor de fond, ale HG nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulementului de pază a fondului forestier;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a şi lit. c, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 18, art. 45, alin. 1, alin. 3 şi alin. 6, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă contractul de administrare dintre Municipiul Turda şi Ocolul Silvic Valea Ierii, prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr. 220/29.10.2015 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală şi Ocolului Silvic Valea Ierii în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă 4
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X