Hotărârea nr. 45 privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019 15.12.2019, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea prestării serviciului

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019 15.12.2019, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea prestării serviciului

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28.03.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea prestării serviciului, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 6754/25.03.2019 şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget, finanţe, prognoze economice, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, ale Consiliului local al municipiului Turda;
Având în vedere avizul de principiu nr. 964/23.01.2019, înregistrat în Primăria Turda cu nr. 1884/25.01.2019 al Consiliului Concurenţei România;
Luând în considerare prevederile art. 21, alin. 1, lit. a, alin. 2 şi alin. 3 şi art. 22 ale Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 72 din HG nr. 867/2016 – 64 şi 65 din Legea nr. 100/2016 şi ale alin. 5 al art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit a şi lit. d, respectiv alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, alin. 9, ale art. 45, alin. 3, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă procedura de atribuire directă a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019 şi 15.12.2019.
Art. 2. Se aprobă proiectul de contract de servicii publice denumit “CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019 şi 15.12.2019”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Turda să semneze CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019 şi 15.12.2019.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Turda prin Serviciul Dezvoltare Publică şi Investiţii şi Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turda.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciului Administraţie Publică Locală, Societăţii de Transport Public SA în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X