Hotărârea nr. 46 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 46 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.02.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 563/21.02.2018 al Consiliului de Administraţie al societatii TETAROM S.A;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În temeiul prevederilor:
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
• art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
• Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
• Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 26.03.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 563 din data de 21.02.2018, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pentru anul financiar 2018 cu anexele aferente.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru:
a) Aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă brută de 1.800 lei pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM SA;
b) Mandatarea reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A. pentru semnarea actelor adiționale cu administratorii din consiliul de administraţie a societății TETAROM S.A.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru:
a) Constatarea încetării mandatului doamnei Cîineanu Alina Ligia, în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A., ca urmare a demisiei acesteia, precum și vacantarea funcției de administrator în cauză;
b) Aprobarea demarării procedurii de selecţie pentru funcția de administrator rămasă vacantă;
c) Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară;
d) Desemnarea în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administraţie al societății TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni;
e) Aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu;
f) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat;
g) Semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu desemnat;
h) Modificarea actului constitutiv conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean nr. 13 din 31.01.2018.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru:
a) Aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului societății TETAROM S.A., actualizate;
b) Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al societății TETAROM
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A, pentru a lua act de prezentarea raportului activităţii administratorilor pentru semestrul II al anului 2017.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

 

X