Hotărârea nr. 46 privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către S.C. TELE DISTRIBUTION S.R.L.

Hotărârea nr. 46 privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către S.C. TELE DISTRIBUTION S.R.L.

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind Acordul de principiu în vederea acordarii scutirilor prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industrial pentru obținerea titlului de Parc industrial de către S.C TELE DISTRIBUTION S.R.L, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere expunerea de motive, precum şi raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum si avizul Comisiei nr. 1 pentru buget, finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al municipiului Turda;
Luând în considerare
– prevederile art. 5 alin. (1) lit. „ a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b “si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art.6 lit.h) art. 17, lit. i si ale art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale ;
– prevederile art.456 alin.(1) lit.i si ale art.464 alin.(1) lit.n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile H.G.nr.1/2016 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulteriore ;
– prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
– prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
– prevederile art. 36 alin. (2) lit. „ b”, alin. (4) lit. „ c”, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si (2) lit. „ c” si al art.115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă Acordul de principiu privind înfiinţarea de către societatea TELE DISTRIBUTION S.R.L. a parcului industrial/logistic NERVIA, în conformitate cu prevederile art. 17, litera i, din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.
Art. 2. Se aprobă acordarea facilităților fiscale, prevăzute la art. 20 din Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale pentru administratorul şi rezidenţii parcului industrial.
Art. 3. Terenurile care fac obiectul parcului industrial sunt proprietatea TELE DISTRIBUTION S.R.L şi sunt evidenţiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Administrație Publică Locală şi societăţii TELE DISTRIBUTION SRL în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X