Hotărârea nr. 47 privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, înregistrat la nr. 1711/25.01.2018 prin care se solicită aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”;
Luând în considerare prevederile art. 35, alin. 6 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 46, alin. 1, lit. a din OGR nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, ale art. 36, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1 şi alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b, art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice, investitii şi nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”.
Art. 2. Se aprobă plata taxei de adeziune a Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”, în cuantum de 400 lei, precum şi plata unei cotizaţii anuale în cuantum de 500 lei/an, sume care se achită din bugetul local.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

 

X