Hotărârea nr. 47 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

Hotărârea nr. 47 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 6525/21.03.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda.
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 1 şi alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b, art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 63920 Turda, identificat cu nr. cadastral 63920, imobil aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. General Dragalina nr. 143, jud. Cluj, în suprafaţă de 221 mp, către ———-.
Art. 2. Preţul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare din data de 27.03.2019, întocmit de către Dr. Ing. Nicolae Piper, expert evaluator EPI, EBM, parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 26.310 lei, echivalentul a 5.525 EUR, la cursul de referinţă pentru conversie în valută de 4,7620 lei/EUR. La această valoare se adaugă TVA. Preţul de vânzare precizat la art. 2, va fi achitat eşalonat, în rate lunare egale pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.04.2019, până la data de 01.10.2019.Plata se va face în rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 3. Facturarea, urmăriea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Turda.
Art. 4. Cumpărătorul poate solicita întabularea dreptului de proprietate în CF numai după achitarea integrală a preţului. Cheltuielile ocazionate cu întabularea terenului vor fi suportate de către cumpărător.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Administraţie Publică Locală, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS şi beneficiarilor hotărârii, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X