Hotărârea nr. 48 privind aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 6541/21.03.2019;
Tinând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, prognoze economice şi investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d; art. 45, alin. 1; art. 115, alin. 1, lit. b și art. 126, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53”, în valoare de 2.811.498,87 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Turda, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.342.751,38 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului, în condiţiile recuperării la bugetul local a contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 5. Contribuţia asociaţiilor de proprietari la cheltuielile eligibile este în cuantum de 556.857 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E1 corespunzătoare apartamentelor cu dstinaţia locuinţă, aflate în propritatea persoanelor fizice. Contribuţia asociaţiilor se defalcă astfel:
A. Contribuţia Asociaţiei de proprietari str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53 la cheltuielile eligibile este în cuntum de 339.231 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E2 corespunzătoare apartamentelor cu destinaţia locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice.
B. Contribuţia Asociaţiei de proprietari Piaţa Republicii, nr. 43, la cheltuielile eligibile este în cuntum de 217.626 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E3 corespunzătoare apartamentelor cu destinaţia locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Art. 6. Contribuţia asociaţiilor de proprietari la cheltuielile neeligibile este în cuantum de 209.164,35 lei, reprezentând:
– 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E4 corespunzătoare apartamentelor cu destinaţia locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
– 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E5 corespunzătoare apartamentelor cu destinaţia locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice,
– 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E6 corespunzătoare apartamentelor cu destinaţia de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.
Art. 7. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin Asociaţiilor de proprietari este reglementat prin Contractul de mandat ce se încheie între Municipiul Turda şi fiecare asociaţie şi Taxa de reabilitare ce se va institui la nivelul UAT-ului.
Art. 8. Municipiul Turda va asigura resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.
Art. 9. Se împuterniceşte domnul Matei Cristian-Octavian, primarul Municipiului Turda, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Turda.
Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X