Hotărârea nr. 48 privind aprobarea punerii la dispoziţie către SC GREENVIRO SRL a terenului cu suprafaţa de 76.035 mp, situat în Municipiul Turda, pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a sitului ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche prin implementarea măsurilor din Planul de Management”

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea punerii la dispoziţie către SC GREENVIRO SRL a terenului cu suprafaţa de 76.035 mp, situat în Municipiul Turda, pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a sitului ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche prin implementarea măsurilor din Planul de Management”

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2018;
Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei cu privire la aprobarea punerii la dispoziţie către SC GREENVIRO SRL a terenului cu suprafaţa de 76.035 mp, situat în Municipiul Turda, pentru implementarea activităților:
B.1. Aplicarea măsurilor de management activ caracteristice comunităților de Salicornia.
B.2. Reabilitarea comunităților de Salicornia prin reducerea eroziunii.
B.3. Monitorizarea regimului hidric pentru îmbunătățirea habitatelor cu Salicornia.
B.4. Eliminarea speciilor de plante invazive, pentru îmbunătățirea habitatelor cu Salicornia.
B.4.1 Igienizarea sitului.
B.5. Studiu pentru determinarea managementului optim a habitatelor de interes comunitar în teritoriul sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche.
B.6. Conștientizare.
B.6.1 Activități de creștere a conștientizării publicului cu privire la necesitatea și rolul ariilor naturale protejate. Creșterea gradului de conștientizare prin amplasare 10 panouri informative.
B.6.2. Activități de creștere a conștientizării publicului cu privire la necesitatea și rolul ariilor naturale protejate prin organizarea de evenimente.
B.6.2.1. Activități de creștere a conștientizării publicului cu privire la necesitatea și rolul ariilor naturale protejate – prin organizarea de seminarii în comunitățile locale.
B.6.2.2. Activități de creștere a conștientizării publicului cu privire la necesitatea și rolul ariilor naturale protejate – prin organizarea de seminarii în şcoli în comunitățile locale.
B.6.2.3. Activități de creștere a conștientizării – prin organizarea de concurs pe secțiuni: literatură, pictură, fotografie – Tema protecția naturii / Comoara naturii.
B.7. Monitorizarea habitatelor și speciilor de interes comunitar în teritoriul sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche și actualizarea hărților de distribuție.
B.8. Îmbunătățirea infrastructurii de vizitare.
B.8.1. Creșterea gradului de conștientizare prin amplasarea unei poteci tematice.
B.8.2. Împrejmuire.
– prin proiectul ”Îmbunătățirea stării de conservare a sitului ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche prin implementarea măsurilor din Planul de Management”, ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
Având în vedere cererea nr. 35 din data de 27.02.2018 prin care SC Greenviro SRL solicită punerea la dispoziţie a unei suprafeţe de teren destinate implementării activităților aferente proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a sitului ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche prin implementarea măsurilor din Planul de Management” ce urmează a fi finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 4214/27.02.2018 întocmit de Serviciul Finanțări externe și relații internaționale, prin șef serviciu Codruța Bungărdean;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. (2) litera c), alin. 5, litera a), alin. 6, litera a) și art. 45 art. din legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită către SC Greenviro SRL, în calitate de custode al sitului ROSCI0223 Siturile Ocna Veche / autoritate publică responsabilă pentru coordonarea şi administrarea ariilor naturale protejate la nivel naţional, a terenului cu suprafaţa de 76.035 mp, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aparţinând domeniului public al Municipiului Turda, situat în zona Valea Sărată și cartier Băile Sărate, identificat prin nr.cad.el. 55443, nr.top. 3995/4; nr.top.3995/11/15; nr.top.3995/3/1 pentru implementarea activităților aferente proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a sitului ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche prin implementarea măsurilor din Planul de Management”, ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche, ce urmează a fi finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.
Art. 2. Suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri nu poate fi trecută în domeniul privat pe durata de existenţă a statutului de arie naturală protejată, pe perioada de implementare a proiectului şi într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia.
Art. 3. Terenul respectiv va deservi scopului definit la art. 1 pe durata de existenţă a statutului de arie naturală protejată, dar nu mai puţin de 5 ani de la finalizarea proiectului, fără a i se putea schimba destinaţia sau categoria de folosinţă.
Art. 4. În situaţia pierderii de către SC Greenviro SRL a calităţii de custode înainte de expirarea termenului de 5 ani de la finalizarea proiectului, suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 va fi pusă, conform prevederilor legale în vigoare, la dispoziţia noului custode/administrator ori autorităţii publice responsabile pentru coordonarea şi administrarea ariilor naturale protejate la nivel naţional.
Art. 5. În condiţiile prezentei hotărâri, obligaţia de înscriere în cartea funciară şi/sau în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a clădirilor şi a altor obiective de infrastructură edificate pe terenul ce aparţine domeniului public al statului/ unităţii administrativ teritoriale, aferentă dreptului de proprietate asupra rezultatelor implementării activităților aferente proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a sitului ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche prin implementarea măsurilor din Planul de Management” nu aparţine Consiliului Local Turda, ci se stabileşte potrivit legii.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

 

X