Hotărârea nr. 49 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 6539/21.03.2019;
Tinând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, prognoze economice şi investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d; art. 45, alin. 1; art. 115, alin. 1, lit. b și art. 126, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi indicatorii tehnico-economici, înscrişi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X