Hotărârea nr. 49 privind repartizarea unei locuințe de necesitate

Hotărârea nr. 49 privind repartizarea unei locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Văzând raportul de specialitate al Serviciului Administrare Fond Locativ și avizul favorabil a comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local, pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 – a locuinței, modificată și republicată, ale Legii nr. 241 / 2001 si ale H.G.R. 1275 / 2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114 / 1996 ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45 alin. 1, alin. 6 şi ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, precum şi ale Regulamentului de oreganizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda:

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se declară locuință disponibilă, situată în municipiul Turda, strada Calea Victoriei nr. 132, bl. L105, ap. 52, drept locuință de necesitate.
Art. 2. Se aprobă repartizarea unității locative compuse dintr-o cameră în suprafață de 10,30 mp, situată în Turda, str. Calea Victoriei nr. 132, bl. L105, ap. 52, familiei numitei Bota Viorica, caz social.
Art. 3. Închirierea locuinței se va face de către Serviciul Evidență Patrimoniu și GIS pe durată determinată.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

 

X