Hotărârea nr. 50 privind aprobarea proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „DR. ION RAȚIU” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „DR. ION RAȚIU” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI DR. ION RAȚIU” și a indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 6888/26.03.2019;
Tinând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, prognoze economice şi investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d; art. 45, alin. 1; art. 115, alin. 1, lit. b și art. 126, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă proiectul „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „DR. ION RAȚIU” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „DR. ION RAȚIU”, în cuantum de 4.284.095,09 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Turda, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 85.681,91 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „DR. ION RAȚIU”.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI „DR. ION RAȚIU”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Se împuterniceşte domnul Matei Cristian-Octavian, primarul Municipiului Turda, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Turda.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

Vezi hotărârea completă

X